โปรโตซัว


                โปรโตซัว เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีความหลากหลาย โรคที่เกิดจากโปรโตซัว ปกติเพียงทำให้ศัตรูพืชอ่อนแอมากกว่าที่จะฆ่าศัตรูพืช แต่อย่างไรก็ตาม เหยื่ออาจจะตายได้ หากโปรโตซัวเพิ่มปริมาณสูงมากจะทำลายหน้าที่ของอวัยวะบางส่วนของเหยื่อที่อ่อนแอแมลงจะได้รับเชื้อโดยการกินสปอร์ของโปรโตซัวเข้าไปหลังจากนั้น สปอร์จะงอกและเจาะทะลุผ่านกระเพาะ ภาพที่ 6 แสดงภาพตัวอย่างของวงจรชีวิตของโปรโตซัว)
                สปอร์มีลักษณะเป็น โพลาร์แคปซูล (Polar capsule) ซึ่งภายหลังจากการย่อยจะงอกและเจาะผ่านเซลล์ผนังกระเพาะเซลล์กระเพาะหรือไขมันจะเป็นจุดที่มี การติดเชื้อและสร้างสปอร์
                ในแง่ของการควบคุมโดยชีววิธี โปรโตซัวกลุ่มที่สำคัญอยู่ในชั้น Microsporidea ซึ่งเป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงต่อพวกอาร์โธพอด โปรโตซัวในกลุ่มนี้ไม่ก่อให้เกิด อาการโรคที่รุนแรงแต่จะยับยั้งการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ของเหยื่อ
                โปรโตซัว Nosema และ Vairimorpha ซึ่งเป็นโปรโตซัวสกุลทีมีหลายชนิดที่มีความสามารถในการควบคุมโดยชีววิธี เช่น Nosema locustae เข้าทำลายตั๊กแตน หลายชนิด ในขณะที่ Vairimorpha necatrix เป็นเชื้อโรคที่มีฤทธิ์กว้าง เข้าทำลายแมลงในอันดับเลปิดอพเทอรา
 

ภาพ วงจรชีวิตของโปรโตซัว ( microsporidian protozoan)สปอร์หรือซิสท์ของโปรโตซัวเข้าสู่กระเพาะของแมลง
อาศัยผ่านทางอาหารที่ปนเปื้อน


สปอร์จะแพร่กระจายทางสิ่งขับถ่าย การวางไข่
การกินกันเอง หรือจากซากแมลงอาศัยที่เน่าเปื่อย

 


สปอร์งอกในกระเพาะและเคลื่อนย้ายเจาะผนังกระเพาะ
เพื่อเข้าไปทำลายส่วนอื่นของร่างกาย
 


หลายๆ วัน หรือสัปดาห์


แมลงอาศัยเริ่มอ่อนแอและไม่เติบโต เมื่อส่วนที่เป็นไขมัน
และเนื้อเยื่อถูกทำลาย


5-10 วัน

ตัวอย่าง โปรโตซัว


เชื้อโปรโตซัวเข้าทำลายหนอนกระทู้หอม
Spodoptera exigua


เชื้อโปรโตซัวเข้าทำลายหนอนหนอนคืบ สปอร์จำนวนมากทำให้ตัวหนอนมีสีขาวกว่าปกติ