28 กพ. 61 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรกอำเภอเมืองนครปฐม จัดอบรมเกษตรกรโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านยาง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.บ้านยาง
>>ประมวลภาพ


27 กพ. 61 นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการ
จัดเวทีครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการงานตามภาระกิจของกระทรวงเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและสอบถามความต้องการของชุมชนทุกด้าน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสามควายเผือก
>>ประมวลภาพ

20 กพ. 61 ทีมติดตามเยี่ยมเยียน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 2 และเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงานของเกษตรกร ณ ตำบลมาบแค
>>ประมวลภาพ

19 กพ. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด งพื้นที่ติดตามรับรองโรงเรือนปลูกพืช ในโรงเรือนของอำเภอเมืองนครปฐม โดยเป้าหมาย 100 หลัง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
>>ประมวลภาพ

13 กพ. 61  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสวนป่าน โดยวันนี้มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ของศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสวนป่าน
>>ประมวลภาพ

12 กพ. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมต้นรับคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพและอาหารปลอดภัย ๔.๐ กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักในโรงเรือนปลูกพืช ณ ตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

6 กพ. 61 นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด และประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

5 กพ. 61  นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐมพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จัดประชุม ประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 โดยมี ทีมติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม เข้าร่วมประชุมติดตามงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม