เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (ทีม 1) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวณิชกุล จั่นวิลัย อาสาสมัครเกษตร หมู่ที่ 13ตำบลทัพหลวง เข้าร่วมอบรมการผสมดินเพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุณอรุณี พุทธรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 19 มกราคม 2560 ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร(ทีม 1) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยทีมติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมเยียน นายสันติสุข เทียนทอง Young Smart Farmer อำเภอเมืองนครปฐม ณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2560 ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร(ทีม 2) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยทีมติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับนายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 9 มกราคม 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานประจำเดือน ทั้งนี้มีนางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมทีมนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system (Training and Visitting) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 6 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม นำผักจำนวน 130 กิโลกรัม ได้แก่ ฟักเขียวอ่อน 60 กิโลกรัม และมะละกอ 70 กิโลกรัม มอบให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม เพื่อนำไปมอบให้กับจุดพักประชาชนพุทธมณฑล เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดินทางมาจากภาคใต้เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
>>ประมวลภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครปฐม โดยเป็นการประชุมสัญจรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละ ส่วนงานราชการ ณ โรงเรียนสิรินธร
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม