26 เม.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับแม่ปุ๋ยเคมี โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (กล้วยไม้) กิจกรรมวัสดุการเกษตรแปลงเรียนรู้ ณ แปลงของนายชรินทร์ ทองเปี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยายหอม
>>ประมวลภาพ


24 เม.ย. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ (Operation team) ในเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

19 เม.ย. 61 นางสาววัฒนา คุ้มครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมกับ คณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลทุ่น้อย ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ วิถีพอเพียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งน้อย
>>ประมวลภาพ

17 เม.ย. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมือง
>>ประมวลภาพ

10 เม.ย. 61 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ เยี่ยมแปลงปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก ของนายทวีศักดิ์ แพรอัตร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน
>>ประมวลภาพ

9 เม.ย. 61 นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อนำทีม ฉีดพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวในการกำจัดหนอนหัวดำ ตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน หมู่ที่8 ตำบลวังตะกู
>>ประมวลภาพ

4 เม.ย. 61 นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง และนางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เป็นวิทยาการ เรื่องการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ให้กับเกษตรกร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

3 เม.ย. 61 นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครปฐม
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม หมู่ที่7 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม