>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองงูเหลือม ณ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ (DM) เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบได้รับทราบต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานและติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม และ นายบุญมี สอนพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559 จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านยาง หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง
>>ประมวลภาพ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชุมชี้แจงระเบียบการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน พร้อมขั้นตอนในการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ ของ พรบ. วิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านหนองจอก หมู่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ
>>ประมวลภาพ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ นายสาคร ศรีสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ ในการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานต่างๆ ในเดือนสิงหาคม 2559 พร้อมนี้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอเมืองนครปฐม ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนางน้ำทิพย์ เผือกแตงพันธ์ ประธานศูนย์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญสมัครเข้าข่ายข้าว
ปี 2559 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

 

     

ความรู้ด้านการเกษตร