>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 น.ส.วัฒนา คุ้มครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรปลูกข้าวปี 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับการช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ และดำเนินการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ หมู่ 7 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีเกษตรกรมาร่วมประชุมและปรับปรุงข้อมูล จำนวน 20 ราย
>>ประมวลภาพ

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ (DM) เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบได้รับทราบต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานและติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญสมัครเข้าข่ายข้าว
ปี 2559 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

 

     

ความรู้ด้านการเกษตร