>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมายให้นางสาววัฒนา คุ้มครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่แปลงของ นายวรรณ์ลพ สอดสุข หมู่ที่ 2 และนายสุกิจ สุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมายให้นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายบัณฑิต น้อยเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรพร้อมทั้งให้คำแนะนำปัญหาด้านการเกษตร ณ ตำบลบ้านยาง
>>ประมวลภาพ

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสาคร ศรีสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ (ทีม 2) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเข้าเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก
>>ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เข้าเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกพริกและโหรพา พร้อมทั้งมอบเชื้อบิวเวอร์เรียและแนะนำวิธีการใช้ให้กับเกษตรกรจำนวน 2 ราย
>>ประมวลภาพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 นางพรธิพา จันทลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (ครั้งที่1 ) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม