4 สค. 60 นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตะกูพัฒนาการเกษตร ตำบลวังตะกู
>>ประมวลภาพ

3 สค. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับวัสดุระดับอำเภอ ตรวจรับอาหารไก่ไข่ จำนวน 4,200 กิโลกรัม ของ อำเภอเมืองนครปฐม และมอบให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ 4.0 กิจกรรมที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง
>>ประมวลภาพ

25 กค. 60 นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณคลอง ร.1 ข.สัมปทวน ตำบลสามควายเผือก
>>ประมวลภาพ

24 กค. 60 นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่าย ที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

18 กค. 60  เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ ทองบัววิไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับพรีเมี่ยม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

17 ก.ค. 60 เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับ เกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และทีมติดตามนิเทศน์งาน ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์ ตามแผนการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษต (T&V) ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

5 กค. 60  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
>>ประมวลภาพ

4 กค. 60 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เตรียมการประชุม ประชาคมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน โดยมี นายเฉลิม นันทารียะว้ฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม