>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

17 มค. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ ลานพิธี องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

16 มค. 61 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลนครปฐม
>>ประมวลภาพ

10 มค. 61 นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ) อำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ณ โรงแรมเวล
>>ประมวลภาพ

8 มค. 61 นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บันทึกเทปรายการ
คุยโขมงข่าวเช้า เรื่อง การยกระดับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะออกอาการทางช่อง 9 MCOT. ณ หมู่ที่ 2
ตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

5 มค. 61 นายจรัส ชีช้างเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัฒนา ใจซื่อ ประธาน ศพก.อำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

4 มค. 61 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัด อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรยกระดับและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานออร์แกนิค ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.บ้านยาง
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม