29 พย. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่อบรม โครงการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM) ณ ศพก.ทัพหลวง และ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่อบรม โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเกษตร ณ ตำบลสามควายเผือก
>>ประมวลภาพ

28 พย. 60 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ และนายบดินทร์ สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นางธนัชพร เกิดทอง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการ และได้แนะนำเรื่องการตลาดสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน
>>ประมวลภาพ

22 พย. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม นายบัณฑิต น้อยเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 10 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองดินแดง
>>ประมวลภาพ

21พย. 60 นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นายอภิเชษฐ์ กิตติศักดิ์สุนทร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก
ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปากโลง
>>ประมวลภาพ

14 พย. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
>>ประมวลภาพ

13 พย. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงาน ประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อวางแผนการทำงาน และชี้แจงรายละเอียดแนวทางการทำงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

8 พย. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้ว เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงเรือนพลาสติกปลูกพืช ในโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0  ณ ตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

7 พย.60  นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
>>ประมวลภาพ

2 พย.60 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุม สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านยาง และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกถั่วเขียว ทดแทนการทำนาในฤดูนาปรังณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม