>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

17 มิ.ย. 60 นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Young Smart Farmer ระดับเขต ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม 100 ราย
>>ประมวลภาพ

14 มิ.ย. 60 เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย 4.0 โดยมี เกษตรจังหวัดนครปฐม และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม เปิดการอบรม มีเกษตรกร เข้ารับการอบรม 150 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน หนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม
>>ประมวลภาพ

9 มิ.ย 60 เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผัก หลักสูตร ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน(แปลงใหญ่) โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมการจัดอบรมดังกล่าว ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลสวนป่าน
>>ประมวลภาพ

5 มิ.ย. 60 เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 (Dm) ประชุมเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร โดยมีทีมติดตาม นิเทศน์งาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม