>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

17 พ.ค. 60 นายพิเชฏฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ในกลุ่มขยายผล ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม
>>ประมวลภาพ

16 พ.ค. 60 นายสาคร ศรีสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม ประชาคมหมู่บ้าน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่2 ตำบลมาบแค
>>ประมวลภาพ

9 พ.ค. 60 นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ปลากัดสี/ปลาสวยงาม หนองปากโลง ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง
>>ประมวลภาพ

8 พ.ค. 60 นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม การดำเนินโครงการ จังหวัดนครปฐม พบประชาชน และโครงการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
>>ประมวลภาพ

4 พ.ค. 60 นางสาววัฒนา คุ้มครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ในกลุ่มขยายผล ณ ศพก.เครือข่ายตำบลทัพหลวง
>>ประมวลภาพ

2 พ.ค. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันกำจัดศัตรู มะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 60
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม