24 สค. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี เข้าร่วมตัดสินเกษตรกรดีเด่น ไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับเขต ณ บ้าน นางนงนุช บุญมาเลิศ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ
>>ประมวลภาพ

22 สค. 60 นางสาววัฒนา คุ้มครอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่นัดเกษตรกรในตำบลทัพหลวงและตำบลทุ่งน้อยเพื่อมอบปุ๋ยคอกขี้ไก่แกลบ
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0&กิจกรรมปลูกพืชผัก ณ วัดทุ่งรี
>>ประมวลภาพ

16 สค. 60 นายสาคร ศรีสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

15 สค 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลวพื้นที่ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวังตะกูพัฒนา และ ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (แม่บ้านเกษตรกร) ณ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

8 สค. 60 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม เข้าตรวจสอบสถานการณ์ น้ำเค็มที่ส่งผล กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืช หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

7 สค. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตรวจรับปัจจัยการผลิตอาหารไก่สามสาย จำนวน 24,000 กิโลกรัม และมอบอาหารไก่สามสาย ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิจกรรมหลัก เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
>>ประมวลภาพ

4 สค. 60 นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตะกูพัฒนาการเกษตร ตำบลวังตะกู
>>ประมวลภาพ

3 สค. 60 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับวัสดุระดับอำเภอ ตรวจรับอาหารไก่ไข่ จำนวน 4,200 กิโลกรัม ของ อำเภอเมืองนครปฐม และมอบให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ 4.0 กิจกรรมที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง
>>ประมวลภาพ
ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม